Algemene Voorwaarden

1 Aansprakelijkheid

De club is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van een persoon, noch voor enig letsel dat de persoon oploopt. Wij gaan er bij Pain and Gain vanuit dat de persoon zelfstandig kan trainen. Wij bieden geen begeleiding aan.

2 Schade

Door personen aangebrachte schade aan inventaris of accommodatie van de club, wordt op grond van wettelijke aansprakelijkheid op de betreffende persoon(en) verhaald.

3 Wangedrag

Leden die zich schuldig maken aan wangedrag in welke vorm dan ook, kunnen ieder moment de toegang tot de club ontzegd worden. Zij verliezen hun rechten.

4 Tijdelijk stopzetten abonnement

In verband van ziekte of aangetoonde overmacht kunnen abonnementen tijdelijk stopgezet worden. Wanneer hiervoor schriftelijk een verzoek bij de club wordt ingediend, zijn hier geen extra kosten aan verbonden.

5 Reglement van orde

a. Uw sportpas is uw bewijs van toegang. Zorg dat u deze altijd bij u heeft. Bij binnenkomst kunt u deze pas aantonen en krijgt u toegang tot de faciliteiten van Pain and Gain.
b. De fitness zaal mag alleen worden betreden met schone sportschoenen.
c. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen wij helaas geen leden aannemen die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen.
d. U bent verplicht tijdens het trainen een handdoek te gebruiken. Bent u deze vergeten dan kunt u bij de bar een handdoek lenen voor een bedrag van 2 euro.
e. Roken verboden in het gehele pand.
f. Drank en etenswaren zijn verboden in de trainingszalen uitgezonderd van sportdranken of goed afgesloten sport bidons.
g. Het gebruiken van, of het handelen in spierversterkende middelen is strikt verboden. Overtreders hiervan worden met onmiddellijke ingang van de club verwijderd.
h. Eenmalig inschrijfgeld € 25,00
i. Waardevolle eigendommen kunt u, voor uw eigen risico, ter bewaking afgeven bij de bar.
j. Van het lid wordt een zorgvuldige omgang met de beschikbare apparatuur en de inrichting van de club geëist.
Eventuele beschadigingen worden op kosten van de veroorzaker hersteld. Het lid is verplicht de door hem of haar veroorzaakte beschadigingen onmiddellijk te melden bij de leiding van Pain and Gain.
k. Als lid bent u verplicht fris voor de dag te komen, wij verwachten van u dat u okselfris ruikt. Deodorant is dus een must. Mensen die niet fris ruiken worden verzocht zichzelf even op te frissen in de daarvoor aangewezen doucheruimtes. Nieuw zweet is perfect, oud zweet is gewoon smerig.
l. Parkeren voor het pand van omliggende bedrijven is verboden. Daar geparkeerde auto’s zullen worden weggesleept.
Parkeren mag alleen bij de borden Pain and Gain en zijn deze bezet worden leden verzocht aan de zijkant van de hoofdweg op het industrie terrein te parkeren.
m. Mobiele telefoons mogen alleen gebruikt worden in het horeca gedeelte.

6 Abonnementsduur en Beëindiging

Wanneer u lid wordt van PAIN AND GAIN is dat voor onbepaalde tijd. Het contract is binnen de gekozen contracttermijn niet opzegbaar. De contracttermijn bestaat altijd uit hele maanden, indien u lid wenst te worden binnen een lopende maand, verlengt u automatisch het contract met het restant van de lopende maand. De opzegtermijn na het verstrijken van de contractsduur is 1 kalendermaand. Bij niet tijdige opzegging van het lidmaatschap wordt het lidmaatschap stilzwijgend telkens met 1 maand verlengd, ook wanneer u geen gebruik maakt van het lidmaatschap. Indien u niet op tijd schriftelijk opzegt, blijft u verplicht de betaling op tijd te voldoen. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden d.m.v. het uitschrijfformulier dat op kantoor in de club verkrijgbaar is. Opzegging per mail is niet mogelijk; we hebben van u een handtekening nodig.

COPYRIGHT 2015 © PAINANDGAIN.NL - BOOST RECLAME